Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice

 

Navigácia

Štvrtok 24. 6. 2021
Počet návštev: 2911013

Oznam pre verejnosť

Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice zmenila mailovú adresu.

Základná škola, materská škola, školská jedáleň majú spoločný mail:

zs.ms.madunice@zsm.sk

 

Novinky

Deň detí ( pozri fotoalbum )

 

Obedy - oznam rodičom

Vitajte na stránkach našej školy

 

Vitajte u nás, priatelia, a zároveň vám ďakujeme za pozornosť, ktorú nám v tejto chvíli venujete.

Na našu stránku ste sa už dostali. Ale keď ste cezpoľní a ešte k tomu zvedaví, príďte aj k nám, do Maduníc. Do školy trafíte ľahko, stačí sa kohokoľvek v obci spýtať. Zéeška je v nej len jedna. Symbolom našej školy je dub. Jeho ratolesť i farby. Nie je to náhoda. Pod starým dubom v madunickom háji Mlíč v 19. storočí písal básnik a kňaz Ján Hollý svoje diela. My sme hrdí, že naša škola nesie jeho meno

Správičky - news

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

 

            Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy v Maduniciach na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 3. až 7. mája 2021 prostredníctvom online prihlášky, ktorá bude prístupná od 1.5. 2021 na webovej stránke školy. Zároveň je medzi tlačivami tlačivo Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré po potvrdení lekárom odošlete naskenované ako povinnú prílohu k prihláške.

            Ak máte technické problémy s takýmto odosielaním, dňa 4. mája od 9.00 do 12.00 hodiny môžete prísť osobne bez dieťaťa do MŠ a prihlášku odovzdať. Žiadosť o prijatie do MŠ i tlačivo Lekárske potvrdenie v papierovej forme si môžete osobne prevziať v MŠ od 19. do 30. apríla 2021 od 9.00 do 12.00 hodiny.

 

            Upozorňujeme, že podľa Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. § 28a odst. 1  / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

            „Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.“

            Deti, ktoré chodili do MŠ v tomto školskom roku, sú automaticky zapísané aj na ďalší školský rok.

            Pri návšteve MŠ žiadame o dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení, vrátane preukázaním negatívnym výsledkom testu z ostatného povinného testovania.

           

            Ak bude počet prihlásených ostatných detí väčší ako predpísaný počet detí v jednotlivých triedach, budú uprednostňované:

a) deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky

b) deti, ktoré dovŕšili k 1.9. 2021 tretí rok veku

c) deti zamestnaných rodičov ( tri roky a viac )

d) deti s trvalým pobytom v Maduniciach

e) deti s nástupom od septembra 2021

 

 

Riaditeľstvo školy

 

Lekarske_potvrdenie_o_zdravotnom_stave_dietata.pdf

Oznam rodičom dňa 30.4.2021

Vážení rodičia!

 

 

V utorok 27. apríla 2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl potrebné len v okresoch vo 4. stupni varovania ( tzv. čierne okresy ). Z toho dôvodu sa testovať žiaci 2. stupňa ZŠ a ani rodičia detí MŠ a žiakov ZŠ v okrese Hlohovec nemusia.

 

Nebudeme od vás vyžadovať výsledky testov. Platia však všetky doterajšie opatrenia v MŠ a ZŠ. Nové tlačivo o bezinfekčnosti odovzdajú alebo pošlú 3.5. 2021 všetci rodičia, ktorých deti chodia do MŠ či ZŠ. V čestnom vyhlásení nám len zaručíte, že vy i vaše deti žijete v bezinfekčnom prostredí, že sa vo vašej domácnosti nevyskytuje ochorenie Covid.

 

Riaditeľstvo školy

 

cestne_prehlasenie_o_bezinfekcnosti_3.5..docx

Oznam rodičom 22.4. 2021

Vážení rodičia,

 

od 26.4. 2021 ( pondelok ) bude vyučovanie v ZŠ vo všetkých ročníkoch.

Režim dňa v prvý týždeň:

- Žiaci 1. stupňa sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu hodín a riadneho režimu v ŠKD

- Žiaci 8. a 9. ročníka sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu hodín vrátane poobedňajšieho vyučovania

- Žiaci 5. až 7. ročníka podľa riadneho rozvrhu hodín. Poobedňajšie vyučovanie prvý týždeň nebudú mať.

 

Všetci žiaci ZŠ, ktorí sú prihlásení na stravovanie, budú mať obedy zabezpečené. Ak budete vedieť, že žiak do školy nepríde, odhláste ho u vedúcej ŠJ do pondelka do 7.30 hodiny zo stravy.

 

Ak žiak ( 5. až 7. ročníka ) do školy nepríde, bude ospravedlnený bez udania dôvodu z piatich za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Ak ani po tomto čase nechcete, aby prišiel do školy, kontaktujte sa s triednou učiteľkou. Na pandemickú OČR nemáte nárok.

 

V materskej škole bude riadna prevádzka.

 

Stále platia prísne podmienky pri vstupe do budov. Rodičia detí MŠ a všetkých žiakov ZŠ musia v pondelok priniesť prehlásene o bezinfekčnosti a ukázať doklad o negatívnom teste. Žiaci 5. až 9. ročníka sa musia preukázať negatívnym testom ( prípadne výnimkou z testovania ). Pre rodičov  žiakov 2. stupňa je na webovej stránke školy iné tlačivo prehlásenia o bezinfekčnosti než u ostatných detí a žiakov. Žiaci musia nosiť v škole buď rúška, buď respirátory.

Potvrdenie o bezinfekčnosti je možné doniesť v papierovej forme alebo poslať cez aplikáciu edupage cez rodičovské konto. Nižšie je priložený link na aktiváciu. Ak nemáte prístup, kontaktujte prostredníctvom edugape zástupkyňu riaditeľa školy.

 

V Maduniciach testovanie bude. Uskutoční 24.4. 2021 od 7.30 do 15.45. Aby bola zabezpečená riadna prevádzka v MŠ či ZŠ, testovať sa musia:

a) jeden z rodičov dieťaťa MŠ

b) jeden z rodičov žiaka ZŠ

c) žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ

e) všetci zamestnanci školy

 

 

Riaditeľstvo školy

 

aSc Návody (edupage.org)

 

Zmena spôsobu platby - oznam dňa 14.4.2021

Vážení rodičia detí MŠ a ŠKD,

 

od mesiaca máj 2021 sa ruší spôsob platby v hotovosti príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ( školné )  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v ZŠ. Príspevok môžete uhradiť:

a) buď trvalým príkazom

b) buď poštovou poukážkou, ktorú každý mesiac dostanete v MŠ či v ŠKD.

 

Výška mesačného príspevku sa nemení. V MŠ 15,00 Eur, v ŠKD 10,00 Eur.

 

Prvýkrát tento spôsob treba použiť v máji 2021.

Príspevok treba zaplatiť do 10. v daný mesiac, tj. za mesiac máj treba zaplatiť príspevok do 10. mája.

 

Prvýkrát dostanú poštovú poukážku všetci platitelia kvôli bankovým údajom.

 

 

Riaditeľstvo školy

Oznam rodičom 13.4. 2021

Zmeny vo vyučovaní v ZŠ

            Od 19.4. 2021 ( pondelok ) sa začne vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Prvý deň vyučovanie pre nich sa začne o 7.30 hodine a skončí o 12.00 hodine, ale budú sa učiť podľa rozvrhu hodín dištančného vzdelávania. V ďalšie dni sa budeme postupne prispôsobovať dištančnému vzdelávaniu žiakov 5. až 7. ročníka, ktorý zatiaľ zostanú doma.

            Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sú prihlásení od začiatku školského roku na stravovanie, budú mať obedy zabezpečené. Ak budete vedieť, že žiak do školy nepríde, odhláste ho u vedúcej ŠJ ( 0911 727 309  ) do pondelka do 7.30 hodiny zo stravy.

            Ak žiak do školy nepríde, bude ospravedlnený bez udania dôvodu z piatich za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Ak ani po tomto čase nechcete, aby prišiel do školy, kontaktujte sa s triednou učiteľkou. Na pandemickú OČR pre žiakov tých ročníkov, ktoré môžu chodiť od 19.4. 2021 do školy, nemáte nárok.

            Prevádzka v MŠ i vyučovanie na 1. stupni ZŠ i ŠKD budú pokračovať v takom istom režime ako doteraz.

            Upozorňujeme Vás, že stále platia prísne podmienky pri vstupe do budov. Rodičia detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ musia v pondelok priniesť prehlásene o bezinfekčnosti a ukázať doklad o negatívnom teste. Žiaci 8. a 9. ročníka sa musia preukázať negatívnym testom a prehlásením o bezinfekčnosti. Pre rodičov týchto žiakov je na webovej stránke školy iné tlačivo prehlásenia o bezinfekčnosti než u ostatných detí a žiakov.  Žiaci musia nosiť v škole respirátory.

            Z tohoto dôvodu sa v KD v Maduniciach bude testovať, ale iba pre potreby MŠ a ZŠ. Testovanie sa uskutoční 16.4. 2021 od 16,00 do 19,00 hodiny. Testovať sa musia:

a) jeden z rodičov dieťaťa MŠ

b) jeden z rodičov žiaka 1. stupňa ZŠ

c) jeden z rodičov žiaka  8. a 9. ročníka ZŠ

d) žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ

e) všetci zamestnanci školy

 

 

Riaditeľstvo školy

Oznam rodičom dňa 31.3.2021

1. Veľkonočné prázdniny pre žiakov ZŠ budú v dňoch 1.4. až 6.4.2021.

2. V dňoch 1.4. a 6.4. prevádzka v MŠ bude. Od 6.4. po karanténe už pre všetky deti.

3. Vyučovanie pre žiakov 1.stupňa ZŠ sa začne 7.4.2021 a budú sa učiť už podľa riadneho rozvrhu hodín zo začiatku školského roka.

4. Žiaci 2.stupňa ZŠ sa od 7.4.2021 budú naďalej učiť dištančne.

Pri vstupe do škôl po prázdninách platia všetky doterajšie pravidlá ( potvrdenie o bezinfekčnosti - elektronicky alebo papierovo, negatívny test ). Testovanie v Maduniciach bude dňa 5.4.2021.

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka Základnej školy Jána Hollého s materskou školou Madunice v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční elektronickou formou v dňoch 6.4. - 9.4.2021.

Tlačivo „Protokol o zápise do 1. ročníka“ nájdete ako elektronickú prihlášku na úvodnej ploche webovej stránky v časti elektronická prihláška, ktorú treba iba otvoriť, vyplniť a odoslať. Prihlášku netreba podpisovať. Rodný list naskenujte ako prílohu. Finančný príspevok 10 € na nákup pomôcok a podpis budeme riešiť na začiatku školského roka. Ak bude mať dieťa odklad povinnej školskej dochádzky, prihlášku je tiež potrebné vyplniť s oznamom vedeniu školy, že dieťa bude mať odklad. Potvrdenie od lekára je potrebné doručiť po telefonickej dohode do konca mája.

V prípade, že rodičia nemajú možnosť zaslať prihlášku elektronicky, zápis sa uskutoční aj bežnou formou dňa 8.4.2021 ( štvrtok ) od 8,00 do 12,00 h pred budovou školy. Vašu prihlášku prijmeme tradičnou formou pri dodržaní všetkých opatrení pri pandémii.

 

Riaditeľstvo školy

Dôležitý oznam rodičom MŠ dňa 25.3.2021

Na základe vyjadrenia  RÚVZ v Trnave a so súhlasom zriaďovateľa materská škola začne bežnú prevádzku už dňa 29.3.2021.

Žiadame však rodičov tých detí, ktoré v dňoch 15. - 19.3.2021 boli v MŠ, že karanténa i naďalej pre ne platí až do sviatkov.

Všetky opatrenia a podmienky pri vstupe do MŠ platia ako doteraz.

riaditeľstvo školy